BOUSÍN

Bousín je malá obec na severu Drahanské vrchoviny. Nachází se 16 km západně od Prostějova v Olomouckém kraji. Obec má místní část Repechy, vzdálenou dva kilometry na severozápad. S Bousínem byly Repechy sloučeny v roce 1960 a katastr Repech byl připojen z boskovického okresu k prostějovskému.

Historie

Název Bousín je odvozen od osobního jména Bohuš, což byl syn majitele hradu Drahuše. Původně se jmenovala Bohušín. První písemná zmínka je z r. 1325, kdy je připomínána jako součást plumlovského panství. V tomto roce Vok z Kravař dostal vesnici od krále Jana Lucemburského. R. 1414 převzal Filip zvaný Otlik bousínskou rychtu se 2 svobodnými lány a s podsedkem. Roku 1373 je vesnice uváděna jako Bohussin, 1590 Bousín, 1602 Baussin, 1877 Bousin a Bohusin, od roku 1924 Bousín. Obecní pečeť z roku 1672 má ve znaku ještěra a nápis „Peciet obecni dedini Bohusina – 1672“. Roku 1590 měl Bousín 19 usedlých rodin. Nejvíce obyvatel měl v roce 1870–350. Obec se od roku 1811 do r. 1853 soudila s vrchností o les Maršín. Spor nakonec prohrála. Škola v obci byla postavena v r. 1878, nová budova pak v r. 1913.

Za 2. sv. války byla obec vystěhována. Dvanáct domů bylo úplně zničeno, 48 silně poškozeno.
Místní částí Bousína jsou Repechy, sloučeny s Bousínem od roku 1960. Tato vesnice je doložena poprvé roku 1480. V roce 1569 je ovšem zmiňována jako pustá a neobydlená. Majitel boskovického panství Vít Eder dal pustou ves protivanovským usedlíkům. Její původní název zněl Rajpach či Rejpach – patrně z německého „zum reichen Bach“. Jiný pramen uvádí původ jména z německého Reh-bach. V 16. a 17. století se nazývala Rohrbach. Na místě zaniklé osady byla roku 1716 založena sklárna a později zde vznikla i nynější ves. Obec měla ve znaku sekyru, motyku a rýč a v obvodu nápis: „Peczet obecny Diedini Repechi 1754“. Na repešské návsi stojí kaplička Panny Marie z roku 1862. Škola byla založena již na začátku 19. století, vyučovalo se po domech, školní budova byla postavena v r. 1862.
Nadmořská výška, členitost zdejšího terénu a malebnost krajiny předurčuje Bousín a Repechy k tomu, aby se staly vyhledávaným místem turistiky a sportu. V letním období jsou tyto obce východiskem cyklistických a pěších tras, v zimním období pak vyhledávaným střediskem běžkařů.

Zajímavosti

Dominantou obce je zvonice na návsi v části Bousín z roku 1759 a vzrostlé lípy na návsi. Zvonice byla v roce 2016 zrestaurována a upraveno bylo také její okolí.

Další zajímavostí jsou duby knížete Jana u hájovny Brněnka. U příležitosti 40. jubilea panování knížete Jana II. Josefa Františka z Liechtensteinu bylo vysazeno 18 dubů červených, 20 dubů letních a dvacet dubů zimních. Vlevo od skupiny červených dubů byly vysazeny duby letní a vpravo duby zimní.

Počet 58 dubů vyjadřuje věk knížete, 18 dubů červených jeho věk v den nástupu panování a 40 dubů letních a zimních vyjadřuje trvání jeho jubilejního panování. Uprostřed mezi 18 vysazenými červenými duby byla umístěna kamenná pamětní tabule.

Turistické trasy

Nad obcí vede zelená značka spojující Malé Hradisko a Drahany, u odbočky k osadě Repechy je to rozcestí na zelené turistické značce, která jde na jih do Drahan (5 km), kde končí. Na druhou stranu vede přes Malé Hradisko (4 km), Bukovou (8,5 km) do Horního Štěpánova (15 km) a končí v Pohoře (20,5 km). Po žluté značce, která zde začíná, se dostaneme do Nivy (4 km) a k Bílému Kříži (6,5 km). Tady žlutá spojka končí a naváže na červenou, po které můžeme jít do Baldovce nebo Otinovsi. U rozcestí se nachází nová dřevěná odpočívka a kříž. Částí obce Repechy vede mezinárodní cyklotrasa 5, EV 9, Greenway K-M-W.


Kontakty

Obecní úřad Bousín
Bousín 47
798 61 Drahany
Telefon: 724 183 627
E-mail: obec@bousin.cz
Oficiální web: www.bousin.cz