NEMOJANY

Nemojany jsou středně velkou obcí a najdeme ji jihozápadním směrem od města Vyškov, severovýchodním směrem od města Rousínov a pod jihovýchodními vrcholky Drahanské vrchoviny. Na severovýchodě Nemojany těsně sousedí s obcí Luleč. Obec se rozkládá podél toku říčky Rakovec a od severního a západního kraje se rozprostírají malebné lesy. Severozápadně od obce je na toku Rakovce vybudován rybník Chobot a nedaleko něj najdeme zatopený pískový lom. V okolí rybníka a lomu je několik chatových osad. Na návrší zvedajícím se severně nad obcí stojí barokní kostel svatého Martina, který je dominantou okolní krajiny. Kolem Nemojan prochází železniční trať na trase Vyškov – Brno.

Historie

Název obce pochází pravděpodobně od osobního jména Nemoj, ale nevylučuje se ani jiná možnost. První dochovaná písemná zmínka se nachází v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Okolí obce Nemojan bylo osídleno již daleko dříve. Podle nálezů různých předmětů a pozůstatků můžeme dobu počátku osídlení datovat cca 120 000 let př. n. l. a možná ještě ještě dříve. V držení obce nebo jeho částí se vystřídalo velké množství majitelů. Ať to byli páni z Lulče, Habrovan, Jan Dubčanský ze Zdenína, řád brněnských jezuitů, Herringové nebo Gomperzové. V r. 1855 se v kraji šířila nákaza cholery, Nemojanům se však vyhnula. Jako výraz díků za ochranu pak obec postavila malou kapli, zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. V roce 1875 byla postavena školní budova s jednou třídou. V roce 1914 byla vybudována škola nová. Od té doby byla již několikrát provedena rekonstrukce této budovy.
Po vyhlášení samostatnosti, v roce 1918, jsou dějiny obce a okolí daleko více známé a popsané v kronikách nebo v regionálních článcích a literatuře. Dne 7. června 2006 byl obci opět udělen obecní znak a prapor. Okrajem obce prochází železniční trať Brno-Přerov. Zastávka zde byla zřízena v roce 1874 a to na popud lulečských radních, proto se jmenuje Luleč, i když je na katastru nemojanském. Osobní vlaky zde zastavovaly až do počátku 21. století. Obec je křižovatkou okresních silnic do Račic, Habrovan, Tučap a Lulče. Je také spojena se státní silnicí Vyškov-Brno a z ní je možný nájezd na dálnici D1 u Vyškova nebo Rousínova.
Na počátku 20. století, když nastává rozvoj techniky, objevila se v obci různá podnikatelská činnost. Bylo postupně otevřeno několik lomů na kámen, tři pískovny, hliník a pec na pálení cihel, činné byly dva mlýny, pekárna a další drobné provozovny. Kolem obce je mnoho polností, proto zde bylo hodně rozšířeno zemědělství. Ostatní práce schopné obyvatelstvo dojíždělo za prací do průmyslových podniků ve Vyškově, Rousínově nebo Brně. V roce 1924 byla provedena elektrifikace obce. Ve vsi vzniklo několik spolků a organizací. Některé časem zanikly, jiné se vytvořily a starají se o zájmovou činnost místních občanů a jejich dětí.
V obci se nacházely tři mlýny poháněné vodním náhonem – mlýn č. p. 37, mlýn Chobot a mlýn Hranáč. Tyto budovy se doposud zachovaly, neplní však svoji původní funkci.

Zajímavosti

Uprostřed obce stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. Byla vysvěcena 4. listopadu 1855. Bližší podrobnosti o této události obsahuje zápis objevený v samotné kapli na jaře r. 1991, když se opravoval oltář. Při jeho demolici byla nalezena plechová krabice, která obsahovala několik téměř zničených fotografií, pět medailonků a částečně poškozenou listinu s datem 11. dubna 1882, kterou sepsal nemojanský učitel František Navrátil. Z dokumentu se dozvídáme, že před r. 1855 býval na místě kaple dřevěný kříž; v prosinci (pravděpodobně 1854, zde je text porušen) se strhl silný vítr, při němž byl kříž povalen a zlomen. Nemojanský mlynář Josef Nenutil se svou ženou Annou potom dali postavit nový železný kříž s kamenným podstavcem. K jeho posvěcení došlo 7. října 1855.

Za obcí u bývalé císařské cesty stojí kaplička zvaná Boží muka. Dle pamětní knihy jsou dvě verze jejího vzniku. Stará pověst vypráví, že za Bitvy u Slavkova zde bylo pohřbeno mnoho vojáků a na jejich památku byla vystavena Boží muka. Druhá pověst říká, že byla postavena po třicetileté válce.

Nad obcí v údolí potoka Rakovce se nachází rybník Chobot. Rybník je známý sportovním rybařením a pěkným okolím vhodným k rekreaci.

Mezi přírodní lokality a atraktivity obce patří rovněž pískový lom u bývalého mlýna Chobot. Tento lom uspokojí i náročné obdivovatele přírody. Dostupný je od mlýna Chobot od silnice.

V lesích na olšansko–nemojanské katastrální hranici nebo v její těsné blízkosti se až do dneška zachovala souvislá řada starých hraničních kamenů. Pocházejí z počátku 18. stol. a 1. poloviny století 19. stol., kdy Olšany byly součástí lichtenštejnského panství, zatímco Nemojany spolu s Lulčí patřily k panství habrovanskému. V minulosti, kdy neexistovaly přesné katastrální mapy, se hranice mezi feudálními panstvími vyznačovaly přímo v terénu. Na zvlášť důležitá místa, např. tam, kde hranice ostře měnila směr, se vsazovaly hranečníky. Byly opatřeny letopočtem a iniciálami, případně jiným označením majitelů, nebo zkratkami názvů panství.

Turistické Trasy

Obcí Nemojany vede cyklotrasa číslo 5071. Trasa vede z města Vyškova přes Drnovice – Opatovice – Ježkovice – Pístovice – Luleč – Nemojany – Habrovany – Rousínov. Obcí vede i modrá pěší turistická trasa, která začíná v Lulči a pokračuje přes Olšany, Bukovinku, Ochoz u Brna až do Podolí.


Kontakty

Obecní úřad Nemojany
683 03 Nemojany 10
Telefon: 517 353 241
E-mail: obec.nemojany@iol.cz
Oficiální web: www.nemojany.cz