BUKOVÁ

Obec Buková se nachází v nejsevernější a nejvyšší části Drahanské vrchoviny, v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Západně od obce je nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky (734 m n. m.). Katastr obce sousedí s katastry obcí Lipová, Seč, Protivanov, Malé Hradisko, Benešov a Suchý. Obcí protéká Bukový potok, jenž pramení západně od obce. Jihozápadně od obce také pramení říčka Zábrana, do které Bukový potok vtéká. V okolí je mnoho příležitostí k turistice i cykloturistice.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1547 a po celé feudální období náležela k boskovickému panství. Název obce je odvozen od bukového dřeva, nebo od lesní trati, která se jmenovala Buková, a za celou existenci obce se neměnil. Buková byla součástí okresu Boskovice, teprve od roku 1960 náleží do okresu Prostějov.
V obci byly dva panské dvory a  myslivna boskovického panství. Již počátkem 19. století byla v obci škola v dřevěném domku u zvonice. V r. 1888 byla vystavěna patrová škola, jež se roku 1891 stala dvoutřídní. Od r. 1891 byl v obci hasičský sbor.
Mezi Bukovou a Malým Hradiskem byla ve středověku vesnice Chmelník, která zpustla v r. 1547.
Buková patřila pod farnost Protivanov, po jejím zániku r. 1627 byla přifařena k Boskovicím, po obnově farnosti v Protivanově v r. 1705 byla opět začleněna pod Protivanov. Součástí protivanovské farnosti je dodnes.
V obci stojí zvonice z 18. století, kaple sv. Josefa z 30. let 20. století a početná skupina lidových domů dřevěných a z hliněného zdiva z 19. století. Kromě zemědělství se zdejší usedlíci věnovali různým řemeslům (byli zde ševci, krejčí, tkalci). Pletly se zde i slaměné šňůry a vyráběly slaměné ozdoby, které se pletou ojediněle i dodnes.

Zajímavosti

V centru obce na návsi, na mírné vyvýšenině nad hlavní silnicí, stojí kaple sv. Josefa. Před kaplí se žlutobílou fasádou je kamenný kříž s ukřižováním Ježíše Krista a nápis s datací 1954. Na šedé dlažbě před vchodem jsou žlutě zbarvenými dlaždicemi vyobrazeny tři kříže a data 2. 6. 1935 a 5. 7. 1938. Nedaleko stojí zvonice z poloviny 18. stol.

Přírodní rezervace Bučina u Suché louky je přístupná po odvozní lesní cestě. Lokalita má přibližně tvar širokého obdélníku, je protkána sítí nezpevněných přibližovacích linek. Nachází se v rozpětí nadmořských výšek 520 – 622 m  n. m. Na území jsou zachovány zbytky přirozených bukových porostů. Byl zde zaznamenán výskyt lýkovce vonného a rozrazilu horského.

Přírodní památka Pod Liščím kupem se nachází jihozápadně od obce Buková a leží v okolí potoku Zábrana. Důvodem ochrany je ostřicová lada s bohatým porostem prstnatce májového.

Důvodem ochrany přírodní památky Rašeliniště v Klozovci je výskyt violky bahenní a různých druhů rašeliníků, včetně silně ohroženého druhu zevar nejmenší, který je tím nejcennějším, co se v lokalitě nachází. Zároveň se jedná o jednu ze dvou lokalit tohoto druhu na Drahanské vrchovině.

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady zasahují menší částí i do katastrálního území obce Buková. Předmětem ochrany je rašeliniště přechodového až vrchovištního typu jako jediná lokalita v rámci geomorfologického celku Drahanské vrchoviny s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin: břízy pýřité, vstavače májového, suchopýru pochvatého, kosatce sibiřského, rosnatky okrouhlolisté, vachty trojlisté, klikvy, dále chráněných a ohrožených druhů živočichů: čolka horského, zmije obecné, několika druhů skokanů, lindušky luční a dalších.

Z památek lidové architektury se v obci nachází venkovská usedlost č. p. 79 zapsaná jako kulturní památka. Jedná se o typické obydlí domkaře na Hané z poloviny 19. století, tvořené obytnou částí a hospodářským křídlem ve dvoře.

Hora Skalky je nejvyšší bod Drahanské vrchoviny, který leží na katastrálním území obce. Jeho nadmořská výška činí 735 metrů. Na hoře se nachází radiolokační stanice Skalky, jejíž meteorologický radar zaznamenává stav srážek nad Moravou a Slezskem. Přístup je po modré značce z Pavlova nebo ze Skelné Huti mezi Žďárnou a Protivanovem (značka vede pod vrcholem) po žluté, následně modré značce z Protivanova.

Památný strom Bukovská lípa roste na travnatém prostranství pod statkem, u silnice z Bukové do Lipové, obvod má 407 cm. Věk se odhaduje zhruba na 300 let.

Do zaniklé středověké osady Benátky se dostanete po silnici z Bukové do Protivanova, v místě kde silnice protíná potok Zábrana, je třeba odbočit doleva. Osada se nachází na polní trati Benátka, na pravé straně potoka, kde lze objevit nízké vyvýšeniny – zbytky staveb. Byla zde nalezena keramika z 15. století. Osada zanikla pravděpodobně na začátku 16. století.

Zaniklou středověkou osadu Bouchenec můžete najít severně od vrchu Skály v údolí potůčku v sousedství lesní tratě V Zadcích. Přístupná je po žluté turistické značce z Protivanova směrem na Suchý, před lesem je třeba odbočit doprava a jít vedle potoka údolím zhruba 400 m. První písemná zmínka o osadě je z roku 1279, kdy byla součástí knínického panství. V roce 1569 se uvádí v soupisu boskovického panství. Podle nalezené keramiky zde lidé žili od konce 13. do konce 15. století. Pak byla pravděpodobně opuštěna z důvodu nedostatku potravin a vody.

Do zaniklé středověké osady Chmelník se dostanete z Bukové po zelené turistické značce, která vede do Malého Hradiska. Před lesem je třeba odbočit vpravo a sejít do údolí potůčku. Přesné místo, kde ležela osada, lze určit podle většího výskytu kamení z rozoraných podezdívek staveb. Na starších mapách se pro tuto lokalitu uvádí jméno Chmeléky. První a zároveň poslední zmínka pochází podobně jako u ostatních boskovických osad z roku 1569. Nalezená keramika byla datována od konce 13. do konce 15. století.

 

Turistické trasy

Obcí prochází zelená turistická značka Pohora – Horní Štěpánov – Buková –Malé Hradisko – Repechy – Drahany. Začíná zde také žlutá turistická trasa, která vede do Lipové, Seče, Ptení a končí na Běleckém mlýně. Obcí vede i cyklotrasa KČT číslo 5029. Přes Skalku pak cyklotrasa KČT číslo 5227.


Kontakty

Obecní úřad Buková
Buková 9
798 48 Protivanov
Telefon: 582 399 127
E-mail: obec@bukova.eu
Oficiální web: www.bukova.eu

Římskokatolická farnost Protivanov
Náměstí 30
798 48 Protivanov
Telefon: 723 246 237
E-mail: farar@farnostprotivanov.cz
Oficiální web: www.farnostprotivanov.cz