NIVA

Obec Niva (dříve Hartmanice) se nachází v severní části Drahanské vrchoviny. Obcí protéká potok Bílá Voda a na jeho toku je u severního a jižního okraje obce vybudován rybník. Oblast kolem Horního rybníka je chráněná jako přírodní rezervace Nivské louky. V jižní části obce uprostřed obce se nachází přírodní památka Návesní niva, kterou tvoří zamokřené nivní louky.

Historie

Ves Hartmanice vznikla kolem roku 1260, kdy tuto oblast dostal výsluhou od krále moravský šlechtic Crha z Ceblovic. Hartmanice dostaly název po jeho synu Hartmanovi z Holštejna. První písemná zmínka o obci však pochází až z roku 1347, kdy jako součást plumlovského panství připadli po smrti Jindřicha z Plumlova jeho švagru, Petrvovi z Rožmberka. Ten je ve stejném roce přenechal Benešovi z Kravař a Strážnice. Druhá část vsi patřila r. 1348 Lampertovi z Rájce. Kolem r. 1400 patřily Hartmanice Janu Puškovi z Kunšátu a byly spravovány z rájeckého panství. Součástí plumlovského panství zůstala až do roku 1592, kdy byla pány z Pernštejna nejprve zastavena a poté i prodána Bernardu Drnovskému z Drnovic a stala se součástí rájeckého panství. V roce 1618 koupil Otinoves majitel plumlovského panství Maxmilián z Lichtenštejna. Od té doby byly součástí plumlovského panství až do zrušení vrchnostenské správy v r. 1848. Centrální poloha Hartmanic umožnila zřídit zde panský dvůr, k němuž byly připoutány robotou i okolní vesnice Drahany, Otinoves, Bousín a Rozstání.
První zmínka o panském dvoru je z r. 1702. Kromě kamenných základů byl jinak celý ze dřeva. Choval se zde dobytek a vyráběl se i sýr. Dvůr ale nebyl velmi výnosný, již v r. 1760 se začalo jednat o jeho zrušení a rozparcelování. Jednání o rozdělení dvora trvalo 33 let. Rozparcelování bylo provedeno na podzim r. 1793 mezi místní poddané, mezi 100 uchazečů. Pole rozparcelovali většinou po 3 měřicích, nejvíce, 21 měřic, odkoupil sedlák Jakub Hrubý. Dobytek byl přidělen do jiných dvorů. Dřevo ze staveb bylo použito na stavbu nové panské myslivny a zbytek byl prodán poddaným. Existenci dvora dosud připomíná na jižní straně obce název polní trati U Dvora a zbytky základů.
Největší usedlostí, kde byla od založení vesnice rychta, byl r. 1590 statek Jana Bradáčka se 2 lány. Místní obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a krejčovstvím, přivýdělek pak nabízela práce v lese. Roku 1725 byla na potoce Bílá voda zřízena pila a mezi roky 1763 – 1851 v obci fungovala potašovna. Od 19. století ve vsi fungovala škola.
Za druhé světové války byla obec na seznamu k vystěhování. Byla zařazena do 2. etapy stěhování 33 obcí Drahanské vrchoviny. Termín byl 30. listopadu 1942. Obyvatelstvo bylo násilně vystěhováno a Němci používali obec jako cvičnou střelnici. Po druhé světové válce (roku 1949) byla ves přejmenována na Nivu.

Zajímavosti

Oblast kolem Horního rybníka je chráněná jako přírodní rezervace Nivské louky. Jsou zde vlhké prameništní louky se vzácnou a chráněnou květenou se zastoupením vstavače májového, upolínu nejvyššího, violky bahenní, vachty trojlisté a tolije bahenní. Území je charakteristické výskytem chráněných druhů obojživelníků a vytváří vhodné podmínky pro jejich rozmnožování.
V jižní části obce se nachází přírodní památka Návesní niva, kterou tvoří zamokřené nivní louky. Mozaika a přechody biotopů vlhkých pcháčových luk a nevápnitých mechových slatinišť. Ze vzácných a chráněných druhů zde rostou prstnatec májový pravý, upolín evropský, kozlík dvoudomý, ptačinec bahenní, starček potoční či suchopýr úzkolistý. Místy maloplošně dominují ostřice měchýřkatá či ostřice štíhlá a je zde tak přítomen biotop vysokých ostřic. Téměř všude roste běžný mech károvka hrotitá.

Obcí protéká potok Bílá Voda, který pramení severně od vesnice na katastru obce Protivanov a poté protéká vesnicí, kde napájí všechny tři její rybníky na jeho toku.

Významnou dominantou obce je zvonice ze 17. století. V minulosti k ní přiléhala hasičská zbrojnice a šatlava. Na jižní straně zvonice nalezneme další zajímavý sakrální objekt, jímž je klekátko. Obojí stojí za zhlédnutí.

Do zaniklé středověká vesnice Maršín se dostanete z Nivy po červené turistické značce vedoucí do Drahan. Na rozcestí Maršín je třeba odbočit do lesa doprava a sejít údolím až na pole k pramenům potůčku. Zbytky po stavbách mají podobu nízkých vyvýšenin. Naleznete v nich stavební kamení, červenou hlínu s kousky vypálené vymazávky a střepy keramiky První písemná zmínka o osadě je z roku 1347, kdy ji vlastnil Beneš z Kravař. Roku 1384 se uvádí dvůr Maršín. V letech 1466 a 1480 je osada uváděná již jako pustá. Keramické střepy byly datovány na období od 2. poloviny 13. do počátku 15. století, což naznačuje zánik za husitských válek.

Další bezejmenná zaniklá středověká osada se nacházela v údolí Molenburského potoka, na jižním svahu údolí jeho bezejmenného pravostranného přítoku. Dostanete se k ní po červené turistické značce. Od rozcestníku Bílý kříž je třeba pokračovat dále směrem k Baldovci, a v místě, kde značku na okraji lesa křižuje polní cesta, sejděte vpravo po ní do údolí a pak dolů údolím vedle potoka po 200 m narazíte na jižním svahu na sedm vyvýšenin. Naleznete v nich žlutou hlínu, stavební kamení a keramické střepy. Zbytky keramiky pocházejí z konce 13. století. Jednalo se pravděpodobně o jednu z prvních kolonizačních osad na Drahanské vrchovině, která zanikla brzy po svém založení z důvodu vyčerpání půdy.

Turistické trasy

Obcí prochází žlutá a červená turistická značka. Žluté značení vás zavede od obce Repechy a k rozcestníku u Bílého kříže, kde navážete na červenou turistikou značku vedoucí do Otinovse nebo Baldovce. Uprostřed obce je také rozcestník Niva s červeným turistickým značením ve směru Žďárná a Drahany. Křižují se tu značené trasy lokálních cyklostezek 5029 a 5,EV9, Greenway K-M-W.


Kontakty

Obecní úřad Niva
Niva 61
798 61 Drahany
Telefon: 582 395 132
E-mail: obecniva@quick.cz
Oficiální web: www.obecniva.cz