JEŽKOVICE

Obec Ježkovice leží 9 km západně od města Vyškov. Sousedí na západě s obcí Ruprechtov, na severu s Rychtářovem a Pařezovicemi, na východě s Drnovicemi a Vyškovem a na jihu s Račicemi-Pístovicemi. Ježkovice leží v průměrné nadmořské výšce 400 m n. m. Nejvyšším bodem katastrálního území obce je vrch hradiska Černov o výšce 504 m n. m. Západním směrem od obce se nachází významný krajinný prvek – přírodní lokalita s rybníky a tůňkami. Dva kilometry na severovýchod od obce se rozprostírá vodní nádrž Opatovice, zásobárna pitné vody pro Vyškov a okolí. Na západ od Ježkovic se nachází přírodní park Rakovecké údolí.

Historie

Dějiny obce jsou pevně spojeny s historií račického panství. První zmínka o Ježkovicích pochází z 13. prosince 1375. Litomyšlský biskup Albert ze Šternberka a jeho příbuzný Petr ze Šternberka ve dvou listinách dosvědčují, že budou respektovat výrok soudu, který Albertovi ukládal převést račické panství (hrad a ves Račice, vsi Drnovice, Pístovice, Sokolí, Ježkovice a Nosálovice) na Petra ze Šternberka. O rok později byl převod majetku zaznamenán i do Moravských zemských desk. Roku 1399 prodává Markvart ze Šternberka račické panství i s Ježkovicemi Petrovi Plumlovskému z Kravař. Po smrti Petrova syna Jiřího z Kravař roku 1466 vymírá rod pánů z Kravař po meči a podle cedulí dílčích dochází k rozdělení kravařského majetku mezi Jiříkovy dcery Ludmilu, Kunku, Johanku a Alžbětu. Račické panství získává Kunka z Kravař, po které majetek včetně Ježkovic přechází na jejího manžela Václava z Boskovic. Roku 1510 odkázala račické panství Ladislavovi z Boskovic a jeho synu Kryštofovi.
Obec byla po celou dobu spjata s račickým panstvím, a to až do roku 1926, kdy byly při pozemkové reformě z panství vyčleněny dvory v Ježkovicích a v Podomí. V roce 1517 bylo v Ježkovicích obydleno pouhých šest usedlostí. Původně pusté byly čtyři usedlosti a sedm domků bez polí, k nim pak později přibylo ještě devět nově opuštěných usedlostí. V roce 1869 tvořilo obec 85 domů, ve kterých bydlelo 638 obyvatel, v roce 1930 se počet domů zvýšil na 128, ale počet obyvatel klesl na 623.
V Ježkovicích působila celá řada spolků: čtenářský spolek Svornost byl založen již roku 1885, o dva roky později vznikl sbor dobrovolných hasičů, místní odbor Národní jednoty vyvíjel činnost od roku 1908 a Sokol od roku 1921. Téhož roku byla založena i Dělnická tělocvičná jednota, od roku 1923 přejmenovaná na Federovaná tělocvičná jednota, spolek Domovina působil od roku 1924. V roce 1939 byla postavena kaple. Škola byla postavena roku 1888, do té doby navštěvovaly ježkovické děti školu v Račicích. Mateřská škola byla založena v roce 1953, avšak předškolní výuka byla zahájena již po druhé světové válce.

Zajímavosti

Na konci obce směrem na Drnovice stojí kaple Nejsvětějšího Srdce Páně postavená v roce 1939. Ve středu obce, naproti obecnímu úřadu stojí zvonička s obrazem svatého Floriána a kamenným křížem z roku 1860. Jednoduchá čtyřboká stavba je zakončená profilovanou římsou, ze které vychází sedlová střecha zakončená křížem. Po stranách je prolomena polokruhově zaklenutými okenními otvory. Z boční strany je vchod. Na čelní straně polokruhově zaklenutá nika s obrazem sv. Floriána. Ve věži je zavěšen zvon.

Ve středu obce, nedaleko od obecního úřadu, se nachází pomník obětem I. světové války. Na trojstupňové pískovcové základně spočívá vlastní pomník sestávající se z pískovcové plastiky ženy s dítětem. Žena stojí u velké pískovcové desky s rytým černým nápisem: VÁŠ ODKAZ NEJDRAŽŠÍ TOŤ VÍRA V NÁS 1914 – 18. Na dalších deskách jsou vyryty jména obětí války. Na konci obce směrem na Ruprechtov se nachází pomník kapitulace německé armády z druhé světové války. Tento kamenný hranol stojící u lesa symbolizuje ukončení války.

Keltské hradiště Černov leží severozápadně od obce. Vzniklo ve druhé polovině 5. století př. n. l. Jedná se o jeden z nejstarších dokladů keltského osídlení v Čechách a jedinou ověřenou lokalitu na Moravě z počátků pronikání keltského etnika na naše území. V časné době laténské byla lokalita napadena, o čemž svědčí doklady po požáru. Hradiště Černov bylo využíváno ještě jednou Slovany ve starší době hradištní v průběhu 8. století.

Další keltské hradiště Na Zbitých se nachází severovýchodně od obce. Hradisko má oválný půdorys s delší osou ve směru protáhlého návrší. Opevnění tvoří dva přibližně paralelní příkopy vzdálené od sebe 80 m. Po jejich vnitřních stranách se v různé míře dochovala tělesa valů. Z lokality pocházejí nálezy keramiky z pozdní doby laténské, z 2. a 1. století př. n. l.

Kulturní památkou je venkovská usedlost č. p. 27. Jedná se o hodnotný historický doklad výstavby areálu drobného zemědělského stavení na střední Moravě z první poloviny 19. století skládající se z obytné budovy a stodoly.

V obci jsou dva památně stromy. Prvním je lípa malolistá v obci u silnice z Ruprechtova do Drnovic. Druhým je dub v Rakoveckém údolí u dvora Pastviny.

Turistické trasy

V Ježkovicích se křižují zelená a žlutá turistická značka a vede tudy značená trasa lokální cyklostezky 5071. Zelená značka vede z Vyškova přes Ježkovice do obce Ruprechtov. Žlutá vede z Ježkovic přes Račice a Hostěnice až do údolí Říčky v Moravském krasu. V roce 2012 byla vybudována naučná stezka vedoucí na keltské hradiště na kopci Černov. V obci se nacházejí rozcestníky značených cest Ježkovice – bus a Ježkovice –rozcestí.


Kontakty

Obecní úřad Ježkovice
Ježkovice 31
683 04 Drnovice
Telefon: 517 353 643
E-mail: obec.jezkovice@tiscali.cz
Oficiální web: www.obecjezkovice.cz

Římskokatolická farnost Drnovice
Zákostelí 415
683 04 Drnovice
Telefon: 776 710 710
E-mail: farnost.drnovice@seznam.cz
Oficiální web: farnost.farnostdrnovice.cz