MALÉ HRADISKO

Obec Malé Hradisko leží západním směrem od města Prostějov a pod východními vrcholky Drahanské vrchoviny. V okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Obcí prochází silnice vedoucí z Prostějova do Boskovic. Součástí obce je malá osada Okluky.

Historie

Dějiny obce Malé Hradisko a jeho nejbližšího okolí sahají hluboko do dávné minulosti. První historicky doložené osídlení v katastru obce je datováno do prvního století před naším letopočtem. Ve čtvrtém století před naší érou pronikly ze západních zemí na území Čech a Moravy početné keltské kmeny. Jedním z nejvýznamnějších starověkých měst na území Čech a Moravy bylo Staré Hradisko. Svou rozlohou a počtem obyvatel patřilo k mohutným starověkým městským sídlištím.
První písemný doklad, vztahující se k osídlení katastru obce, je latinský záznam v olomouckých zemských deskách z roku 1358: „Bernard z Čech, syn pana Lučka, zaměnil majetky za majetky, totiž v Hradišti na horách svou čtvrtinu, dva lány v Ohrozimi a jeden menší dvorec, s panem Janem z Boskovic, za statky ve vsi Bačkov, držené právem alodním“. Od tohoto data až do počátku 20. století se vystřídalo v držení tohoto majetku přes 30 majitelů. Příliš časté střídání majitelů nebylo pro vesnici Hradisko a její osadníky nikterak přínosné. Statek zřejmě vlivem své polohy málo vynášel a majitelé se nepokoušeli o jeho zvelebení. Pro své držitele sloužil jen jako rozhojnění majetku. Bohatství hustých a hlubokých lesů nedovedli až do roku 1834 náležitě využít a prostí obyvatelé se jen mohli utěšovat, že nová vrchnost k nim bude vlídnější. Majetek, jenž je v určitý čas v obci zmiňován: rok 1481 – 2 mlýny, rok 1630 a 1654 – tvrz, poplužní dvůr, mlýn, 2 pily, rok 1673 – pivovar, rok 1746 – kovárna, potašárna, palírna, octárna, hostinec.
Parcelací panského dvora započatou v roce 1785 vznikla osada Lerchenfeld (Skřivánkov nebo Křivánkov), pojmenovaná po obročním na Malém Hradisku Janu Nepomukovi Skřivánkovi. Brzy po svém vzniku užívala vlastní pečeť. 4. ledna 1888 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1911 byla v obci založena tělovýchovná jednota Sokol.
Významné písemnosti, vztahující se k dějinám obce Malé Hradisko, byly podepsány rychtářem a purkmistrem a opatřeny pečetí obce. Obecní pečeť z roku 1729 má oválný tvar, v pečetním poli je na štítku pečetní znamení: vpravo osmicípá hvězda, vlevo předmět, o kterém se domníváme, že představuje nástroj na zpracování dřeva, snad nůž na krájení šindelů, jež se v obci vyráběly. Plochu v pečetním poli na štítkem vyplňuje nápis 1729 a po stranách dvě osmicípé hvězdy, jež však mají funkci pouze dekorativní.

Zajímavosti

Na dolním konci návsi stojí barokní socha svatého Jana Nepomuckého na rozhraní mezi Malým Hradiskem a Skřivánkovem. Je to hodnotná barokní kamenosochařská práce z 2. čtvrtiny 18. století, kopie je novodobým výduskem z umělého kamene. Originál je uložený v depozitáři obce.

Východně od obce se nacházejí zbytky keltského oppida. Oppidum existovalo v 1. století př. n. l. Archeologické nálezy svědčí o kulturní a hospodářské vyspělosti obyvatelstva, které bylo na svou dobu vysoce organizované, disponující dostatečným počtem řemeslníků různých odvětví. Z dílen vycházely výrobky pro vlastní potřebu, ale také pro obchod. Početné jsou nálezy pracovních nástrojů – kleště, kladiva, dláta, pilníky, srpy, kosy, dláta, nože, nůžky, pily na dřevo, ale také řetězy, hřebíky, klíče, kování všeho druhu apod. Velmi rozšířená byla výroba keramiky na hrnčířském kruhu, který k nám Keltové přinesli. Výrobu skla dokládají nálezy hrudek surového skla modré, hnědé a zelené barvy, ale i hotových výrobků, zejména perel a korálků. Významné jsou rovněž nálezy zbytků nádob z foukaného skla. K dalším nálezům patří bronzové a kostěné hřebeny, malá zrcátka, toaletní soupravy s pinzetou. Svědectvím technické vyspělosti a tvůrčí vynalézavosti keltských šperkařů jsou ozdobné předměty jako spony na šaty, prsteny z bronzu a ze železa, bronzové náramky, ozdobná kování, zvířecí plastiky atd. Velký význam mělo Staré Hradisko jako jedno z center středoevropského obchodu s jantarem, který byl dovážen karavanami od Baltského moře a patrně dodáván i do Říma.
O výskytu jantaru v tomto keltském oppidu se vědělo již v 16. století. Tato pozoruhodnost neušla Janu Amosu Komenskému, který na své slavné mapě Moravy z roku 1627 zakreslil Hradisko a označil je latinskou větou: Hradisko, kde se vyskytuje myrha – jantar (český překlad). O výjimečnosti keltského oppida svědčí skutečnost, že toto mělo mincovní právo – právo razit peníze. Toto právo měli sami vládcové, významní velmoži nebo největší hospodářská centra. Keltské mince byly napodobeninou řeckých a římských mincí. Byly raženy ze stříbra a hlavně ze zlata (tzv. duhovky). Hospodářský a obchodní význam Starého Hradiska je patrný i z toho, že každé obydlí mělo malé vážky na převažování peněz. Duhovky o ryzosti zlata až 95 % a váze 6,5 g byly raženy v třetinkách a osminkách.  Na přední straně se nachází pětipaprsková značka, připomínající ruku. Mezi archeologickými nálezy lze spatřit i hliněnou destičku s malými prohlubněmi na odlévání mincí.
Další historickou lokalitou v obci jsou pozůstatky „Čertova hrádku“, jež se nacházejí nad hájovnou v Oklukách. Byl postaven na přelomu 13. a 14. stol, pravděpodobně při začátcích kolonizace Drahanské vrchoviny. Majitelé hradu a jeho původní název nejsou známi. O pustém hradu se píše roku 1512. Tehdy tvořil hranici mezi panstvím plumlovským a majetkem Ladislava z Boskovic. V r. 1788 při vysazování stromků zde byly nalezeny koňské podkovy a dlouhý turecký nůž. Archeologický průzkum v r. 1972 provedl sondy a odkryl části zdiva a valu. Byly nalezeny střepy nádob ze 14. stol. Lidové legendy z 19. stol. o něm mluví jako o sídle loupežníků. Zachovány jsou valy a okrouhlé věžiště při vstupu do hradu. Hrad nebyl nijak velký, ale jak se zjistilo, byl mimořádně pevný.

Na návsi v Malém Hradisku stojí kaple z roku 1845, zasvěcená Panně Marii Růžencové.

Ve Skřivánkově stojí zvonice se zvonem z roku 1776. V Oklukách stojí kaplička Panny Marie Sněžné se zvonem z roku 1757, který zhotovil Melchior Schwan v Olomouci.
Významnou památkou lidové architektury je roubený dům dům č.p. 30. Nemovitá kulturní památka z roku 1786 je ukázkou bydlení drobných řemeslníků a zemědělců.

Zaniklá středověká osada Okluky se nacházela 3 km na západo-severozápad od Stínavy a 1,5 km a severovýchodně od Malého Hradiska. Osada náležela k boskovickému panství. V lese 0,5 km severně od kaple osady, v místě Na hrádku se nachází stopy plužiny. Nalezená keramiky byla datována do 13. a 14. století.

Turistické trasy

Obec protíná několik turistických tras. Žluté značení vás zavede od rozcestníku Malé Hradisko – Skřivánkov přes rozcestník Malé Hradisko – bus až do sousední obce Protivanov. Modrá turistická značka pak opačným směrem k rozcestníku Staré Hradisko – odbočka až do osady Okluky. Malé Hradisko také protíná zelené turistické značení, které vede do obcí Buková a Drahany. Od rozcestníku Malé Hradisko – Skřivánkov můžete také navázat na dálkovou červenou turistickou stezku vedoucí z Boskovic do Vyškova.

Kontakty

Obecní úřad Malé Hradisko
798 49 Malé Hradisko 60
Telefon:582 399 074
E-mail: ou.male.hradisko@quick.cz
Oficiální web: www.malehradisko.cz

Římskokatolická farnost Protivanov
Náměstí 30
798 48 Protivanov
Telefon: 723 246 237
E-mail: farar@farnostprotivanov.cz
Oficiální web: www.farnostprotivanov.cz