DRNOVICE

Obec Drnovice leží necelé 4 km západně od Vyškova na předělu jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány, v nadmořské výšce 270 – 290 m n. m. Obec Drnovice patří k nejstarším a největším v regionu. Krajinou dominantou okolí je kopec Chocholík s nadmořskou výškou 366,5 m n. m. Nejvyšším bodem drnovického katastru je kóta Rozepře s nadmořskou výškou 448,3 m n. m. Vesnicí protéká potok Drnůvka, jenž pramení v lese nad obcí Ježkovice.

Historie

Název obce pochází s největší pravděpodobností od osobního jména Drn a znamená tedy „ves lidí Drnových“. Snad se mohlo jednat o zakladatele nebo lokátora vsi, který však písemnými projevy doložen není. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1104, kdy Oldřich, kníže brněnský, daroval obec benediktinskému klášteru v Třebíči. Roku 1131 patřily Drnovice kostelu sv. Václava v Olomouci.
Na počátku 13. století náležely Drnovice spolu s Račicemi mocnému rodu Hrabišiců. Kojata, syn Hrabišův, v roce 1227 ve své závěti odkázal obě vsi sestřenicím Eufemii a Svatoně. Díky Svatoni se Drnovice dostaly věnem do rukou rodu Švábeniců. V polovině 14. století tu byl markraběcí dvůr. Markrabě Jošt dal Drnovice roku 1379 Damiánovi Puklici z Cetkovic a roku 1390 mu tato práva odebral a přepsal týž dvůr Petrovi ze Šternberka. Od roku 1346 byla obec Drnovice součástí račického panství s centrem okolo hradu (dnes zámku) Račice. Roku 1419 držel Drnovice zástavou Jan Motyčka z Lilče (dnešní Luleč). Tehdy byla obec v držení pánů z Lipého.
V roce 1350 držel hrad Račice Jindřich, syn Jindřicha z Lipé, který postoupil hrad náhradou synům Čeňka z Pirkštejna. Do rukou pánů ze Šternberka se panství dostalo okolo roku 1350. Z výroku soudu z roku 1375 musel biskup Albrecht Aleš ze Šternberka odevzdat račické panství s hradem, vsí Račice i Drnovice Petrovi ze Šternberka. Markvart ze Šternberka v roce 1399 račické panství prodal Petrovi z Kravař a Plumlova, jehož purkrabím byl v roce 1409 jistý Vítek z Ojnic. Po jeho smrti zdědil račické panství jeho syn Jindřich z Kravař a Plumlova, který padl v roce 1420 v bitvě pod Vyšehradem. Panství zdědil jeho bratranec Petr z Kravař a Strážnice, který stranil husitům, a proto roku 1422 vojsko olomouckého biskupa Jana XII. Železného dobylo račický hrad.
Poté na čas drželi a patrně násilím uchvátili Drnovice a Račice i s hradem Petr z Konice a Vok V. z Holštejna. Posléze nabyl zpět panství Petrův syn Jiří z Kravař a Strážnice. Po jeho smrti roku 1466 Ježkovice dostala jeho dcera Kunka z Kravař. Jejím manželem byl Václav z Boskovic, který zemřel již roku 1482 a tak Kunka roku 1510 odkázala račické panství svému synovi Ladislavovi z Boskovic. Ten zemřel již o deset let později a panství zdědil jeho syn Kryštof z Boskovic. Ten pak své majetky rozprodával a račické panství přenechal Jakobu Šarovcovi ze Šarova a posléze ho získal Jan Černohorský.
Během uherských válek na konci roku 1468 obsadilo račický hrad vojsko Matyáše Korvína. V roce 1631 byl majitelem Drnovic Šimon Kratzer. V roce 1670 se Drnovice dostaly do držení rodu Braidů. Tento neapolský rod vlastnil Račice i Drnovice po dlouhých 130 let (1670–1800). Jejich erb je stále patrný nad vchodem do drnovického kostela, kde je také rodinná hrobka Braidů.
Roku 1789 koupil celé panství otec barona Jana von Mundyho, Vilém Mundy. V Roce 1832 zemřelo v Drnovicích 82 lidí na choleru a 20. prosince 1863 byl v Drnovicích velký požár, o rok později se staly Drnovice nezávislé na račickém panství. Když ve Vídni zemřel baron Jan von Mundy roku 1872, zdědil Drnovice jeho nejmladší syn profesor MUDr. Jaromír von Mundy. Z jeho pověření se stává místodržitelem Josef Potinga. Pozemky pak byly ponechány v nájmu a správě drnovického cukrovaru a zámek byl pronajat zemskému výboru. Ten na zámku zřídil chudobinec pro 80 mentálně postižených žen. Správa byla svěřena sestrám III. řádu sv. Františka, které o svěřenkyně pečovaly. Přilehlá konírna byla přebudována na kapli zasvěcenou sv. Alžbětě, která sloužila i pro veřejnost. 1. července 1947 byl ústav zrušen a zámek připadl obci Drnovice. Postupně byla provedena rekonstrukce budovy, kaple přestavěna na kinosál, zahrada přebudována na hřiště a v jedné z budov zřízena mateřská školka.
První záznam o zřízení školy v Drnovicích je z roku 1691. Nová škola, vzniklá v roce 1846, byla původně jednotřídní, od roku 1873 dvojtřídní a v roce 1893 se stala trojtřídní. Měšťanská škola byla v obci otevřena v roce 1921 pro čtyři blízké obce a první mateřská škola vznikla v roce 1946.

 

 

Zajímavosti

Drnovický mokřad zvaný Žumpy jsou vodní tůně v Kopaninách. Bývají každoročně syceny vodou z tajícího sněhu, dešťovými srážkami i vysokou hladinou podzemní vody. Svou polohou na hřbetu nad obcí jsou raritou. Význam mokřadu Žumpy spočívá v tom, že slouží k rozmnožování mnoha druhů zákonem chráněných obojživelníků. Rozmnožuje se zde například čolek velký, skokan ostronosý, rosnička zelená a tři druhy skokanů. V r. 2000 byla ochránci přírody z občanského sdružení Drnka provedena revitalizace, vyčištění tůní a jejich prohloubení do původní podoby.

Kopec Chocholík tvoří výraznou dominantu krajiny. Na jeho vrcholu byla roku 2010 vybudována rozhledna, ze které je vidět celá obec, blízké město Vyškov a vzdálené vesnice. Rozhledna stojí na místě původní dřevěné stavby z dřevěných kuláčů (tzv.triangulační bod), která vzala léty za své.

Ve středu obce je velký sportovní areál bývalého 1. FK Drnovice. Tento klub se v 10 ročnících (1993 – 2002 a 2004/05) účastnil 1. ligy. V současné době v Drnovicích funguje klub FKD (Fotbalový klub Drnovice), který hraje okresní přebor okresu Vyškov.

Obci dominuje kostel sv. Vavřince, stojí na místě původního kostela ve svahu nad zámkem, který zde stál již od počátku 15. století. V hrobce pod kostelem jsou uloženy ostatky barona Jana Viléma Mundyho. U kostela stojí socha svatého Floriána datovaná k roku 1755 a socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1738. Památnými stromy jsou dvě lípy srdčité u kostela sv. Vavřince. Obvod kmene mají 340 a 320 cm.
Zámek na návsi nechal v letech 1866-1869 vystavět baron Mundy. V letech 1899-1947 zde sídlil zemský chorobinec. Dnes je budova sídlem Obecního úřadu a restaurace. Stará konírna byla přestavěna na kapli zasvěcenou sv. Alžbětě, od roku 1947 je využívána jako místní kino. Za budovou se nachází zbytek zámeckého parku.

Turistické trasy

Obcí prochází zelená turistická značka z Vyškova do Ruprechtova, žlutá turistická značka z obce na rozcestí Obora a další žlutá z rozcestí Kopaniny do Pístovic. Modrá turistická značka vede ze stejného rozcestí k rozhledně Na Chocholíku. Obec též protíná cyklostezka srdcem Jižní Moravy číslo 5071 z Blanska do Vyškova.


Kontakty

Obecní úřad Drnovice
683 04 Drnovice 1
Telefon: 517 353 235
E-mail: podatelna@oudrnovice.cz
Oficiální web: www.oudrnovice.cz

Římskokatolická farnost Drnovice
Zákostelí 415
683 04 Drnovice
Telefon: 776 710 710
E-mail: farnost.drnovice@seznam.cz
Oficiální web: farnost.farnostdrnovice.cz