STUDNICE

Studnice je středně velká horská obec rozkládající se v jihozápadní části Drahanské vrchoviny, severozápadním směrem od Vyškova a východním směrem od Blanska. K obci Studnice byla připojena osada Odrůvky ležící severním směrem od obce. Obec je obklopena rozlehlými lesy, jižním a východním směrem jsou to lesy vojenského výcvikového prostoru Dědice. U východního okraje Studnice pramení říčka Hanice a západně od obce protéká Kulířovský potok.

Historie

První písemná zmínka se nachází v listině z roku 1342, kdy obec vlastnila Kateřina, vdova po Hartlebovi z Boskovic. Listina nás dále informuje o tom, že po smrti svého muže darovala Kateřina se souhlasem svého syna Ješka z Boskovic studnickému kostelu svatého Jiljí na záduší dva úroční lány a jeden pustý půllán ve vsi Mechlově, desátek ze studnického dvora a desátý díl z výnosu lesa u Studnic. O zaniklé vsi Mechlově, kterou známe jen z této jediné listiny, již nic dalšího nevíme. Některé historiky svedl tento fakt k doměnce, že Studnice vznikly až roku 1660. Listina z roku 1342 je však dochována v originále a název „Studnitz“ je zcela zřetelný.
Vysvětlení, proč prameny o Studnicích v letech 1342-1660 mlčí, nemáme. Snad se mohlo stát, že obec zanikla a v polovině 17. století byla obnovena, ale je to pouhá domněnka. Po více jak tři století nevíme o Studnicích vůbec nic. V 17. století přináležely Studnice k panství vyškovskému.
Na základě pozemkové reformy v 18. století byly velkostatky rozděleny na drobnější hospodářství a na Moravě vzniklo několik desítek nových osad. Studnice tak byly obohaceny o osadu Odrůvky. Je vzdálena necelé 2 km na sever od Studnic. Vznikla roku 1770 jako dominikální ves na vyklučené půdě. První domky dala vrchnost postavit pro dělníky na svém panství. Jméno dostala od pastviska zvaného „Odry“.
V období protektorátu visel nad osudem obce Damoklův meč: v listopadu 1942 byly Studnice i s osadou Odrůvky vystěhovány. Po válce se do Studnic vrátilo necelých 800 občanů z tehdejších 1200.
Po 2. světové válce zbudovala obec novou požární zbrojnici a obchodní středisko s restaurací. Ve středu návsi lze najít pomník obětem 1. světové války a Památník osvobození.
Školní budova je z roku 1909. Původně byly Studnice přiškoleny do Pustiměře, kde byla tzv. farní škola. Později vyučoval pustiměřský učitel ve Studnicích v soukromých domech. Potom byla postavena škola dřevěná, a když vyhořela, postavena nová roku 1787 a roku 1821 z tvrdého materiálu. Dějiny školství ve Studnicích končí školním rokem 2000/01 – to byl poslední školní rok. Budova školy byla přestavěna na byty. Mateřská škola je v obci od roku 1959.

Zajímavosti

Dominantou obce je farní kostel sv. Jiljí. Prvně je kostel ve Studnicích v listinách zmiňován r. 1342. Po třicetileté válce farnost zanikla a byla obnovena až roku 1731. V té době byl postaven také nový kostel sv. Jiljí, snad v místě původního kostela, z něhož může pocházet i zvon umíráček z r. 1552 umístěný ve věži současné stavby. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1831, z doby již ojedinělého zpodobňování tohoto světce.

Přírodní rezervace Studnické louky se nachází západně od obce. Území představuje přibližně 50 až 100 m široká niva meandrujícího menšího potoka obklopená lesními porosty. Bezejmenný tok je levostranným přítokem Kulířovského potoka, jehož prostřednictvím odvodňuje území dále do Malé Hané. Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje prstnatec májový, vemeník dvoulistý a srpice barvířská.

Obcí a jejím okolím prochází naučná stezka Za pověstmi Drahanské vrchoviny. Stezka je přibližně 6,4 km dlouhá. Její začátek se nachází na návsi obce Studnice. Stezka dále pokračuje směrem k vodojemu, přes Studnické louky kolem Odrůvské myslivny podél lesa až zpět do obce, kde je ukončena. Na trase pěší stezky se nachází 12 infopanelů, které jsou zpracovány do dřevěných soch. Každá socha je naprosto odlišná a vždy znázorňuje postavy či děj z pověsti, která je napsána na informační desce. Dále na trase najdeme 3 odpočinková místa s krásnými výhledy.

V osadě Odrůvky je pozoruhodností zvonice. Je to menší stavba s červenou stanovou střechou a světlým odstínem hezky doplňuje ráz okolní krajiny. Vzácností zvoničky je zvon umíráček z roku 1552.

K zaniklé středověké osadě Mechlov se dostanete po silnici od Studnic směrem do Rychtářova. Od odbočky do Kulířova je třeba na druhé lesní cestě odbočit vpravo a pokračovat po ní do údolí bezejmenného potůčku. Jediná písemná zmínka o osadě je z roku 1342, kdy Kateřina z Boskovic darovala kostelu ve Studnicích dva lány poplatné s 1 a půl lánu pustého, které patřily k osadě Mechlov.

Zaniklá středověká vesnice Ovčinec se nachází od Mechlova asi 2 km jižněji. Dostanete se k ní tak, že od Mechlova budete pokračovat dále po zpevněné lesní cestě až na křižovatku s další zpevněnou cestou a zde potom sejdete dolů asi 50 m k potůčku. Zbytky po usedlostech jsou po obou stranách potůčku. Ve vyvýšeninách můžete najít kamení, hlínu a zbytky červeně vypálené vymazávky. Jediná písemná zmínka o osadě, již jako pusté, je z roku 1526. Nalezená keramika byla datována od období mezi polovinou 13. a polovinou 14. století.

Turistické trasy

Obcí prochází místní cyklostezka 5076.


Kontakty

Obecní úřad Studnice 683 08 Studnice 66
Telefon: 702 182 985
E-mail: starosta@obec-studnice.cz
Oficiální web: www.obec-studnice.cz

Římskokatolická farnost
Studnice u Vyškova 683 08 Studnice 2
Telefon: 731 621 157
E-mail: fastudnice@ado.cz
Oficiální web: www.ado.cz