PODOMÍ

Podomí je středně velká obec ležící pod západními vrcholky Drahanské vrchoviny, severozápadním směrem od Vyškova a východním směrem od Blanska. Obec se rozkládá v údolí Podomského potoka, na jeho levém břehu a je obklopena krásnými lesy. Obec leží podél silnice spojující města Vyškov a Blansko. Jihozápadním směrem od obce je na toku Podomského potoka a na okraji lesa Podomský rybník. Jižním směrem od obce se rozprostírá přírodní park Rakovecké údolí a severovýchodním směrem lesy vojenského výcvikového prostoru Dědice.

Historie

Ves Podomí vznikla v údobí velké kolonizace v průběhu 13. století. První zmínka o Podomí je z roku 1349, kdy Vok z Holštejna kupuje od Čeňka z Lipé hrad Holštejn s vesnicemi, mezi nimiž byla i ves Boda (Podomí). V majetku pánů z Holštejna byla ves až do roku 1437, kdy panství koupil Hynek z Valdštejna a Židlochovic. V této době po husitských válkách bylo Podomí pusté. V roce 1459 vesnici koupil Půta ze Sovince a Doubravice. V roce 1464 prodal západní polovinu Podomí spolu se Senetářovem, Kotvrdovicemi a pustými vesnicemi Dvorce a Budkovany Smilovi z Loděnice. Tato polovina vsi již nebyla obnovena a postupem času se stala součástí senetářovského katastru. Východní polovina byla obnovena, v jejím držení se vystřídali Hynek z Popůvek a jeho dcera Markéta, Oldřich Přepický z Rychemberka, Vilém, Jan a Fridrich Dubčanští ze Zdenína, Bernard Drnovský z Drnovic a Vilím Jedovnický ze Želetavy. Roku 1576 získal Podomí majitel Račic Hanuš Haugvic z Biskupic a ves se tak stala natrvalo součástí račického panství. Roku 1580 panství koupil Bernard Petřvaldský z Petřvaldu, ale již jeho synovci Hanušovi bylo roku 1620 zkonfiskováno. Po něm se v držení panství a tedy i Podomí střídala cizí šlechta až do roku 1850, kdy se stala vesnice součástí okresu Vyškov.

V roce 1797 koupil podomský dvůr Belgičan baron Vilém Mundy, který zavedl v podomském dvoře s pomocí Holanďana Jakoba Leonarda van den Brucha chov ovcí, z jejichž vlny tkali velmi kvalitní látky. V roce 1803 byl dvůr převeden na J. L. van den Brucha, který vybudoval manufakturní tkalcovskou a přádelní továrnu. Tkalcovství velmi zvýšilo životní úroveň obyvatel Podomí a způsobilo stavební rozvoj. Pro srovnání: v roce 1775 mělo Podomí 15 domů, v roce 1820 jejich počet dosáhl 55. První soupis všech obyvatel je znám z roku 1832. Podomí má v té době 65 domů, 415 obyvatel – z toho 212 mužů a 203 žen.
V roce 1869 přestalo být Podomí podřízenou částí Ruprechtova a stalo se samosprávnou obcí. V letech 1868-69 byla zavedena povinná školní docházka. V té době byla jednotřídní škola umístěna do van den Bruchovy budovy č. 86. Ve stejné době byla v roce 1880 zřízena četnická stanice, jíž podléhalo Podomí, Krásensko a Ruprechtov. V roce 1888 byla zahájena stavba dvoutřídní obecné školy. V tomtéž roce byl založen také sbor dobrovolných hasičů.
V 1. světové válce padlo z Podomí 15 občanů, na jejichž památku byl v roce 1921 vybudován pískovcový pomník, který byl později přemístěn od křižovatky ve středu vesnice do parku v areálu nové školy. V roce 1930 byla obec Podomí elektrifikována.
Za druhé světové války bylo Podomí přejmenováno na Pojdom, byly zavedeny dvojjazyčné orientační tabule, také někteří z podomských mužů byli odvedeni na práci v říši, dívky byly nasazovány nejčastěji do zbrojního průmyslu v domácím prostředí.
Po osvobození v roce 1945 se začal život vracet do normálu. V roce 1964 došlo ke správnímu spojení obce Podomí s Krásenskem. Toto sloučení bylo zrušeno dne 27. 8. 1990.

Zajímavosti

Největší stavbou v obci je po škole bývalý panský dvůr. V roce 1797 se usadil v podomském dvoře Jakob Leonard van den Bruch. Postupně dvůr přebudoval na manufakturní tkalcovskou továrnu na výrobu kvalitních vlněných látek. Výrobky z Podomí byly přes Brno a Vídeň vyváženy do celého světa. Ke sklonku padesátých let 19. století byl rozkvět manufaktury přibrzděn rozmachem moderních textilních továren v Brně. V roce 1860 byl postaven rezidenční dům (dnešní turistická ubytovna), který spojoval zvoniční věž se čtvrtým traktem továrny. Zvonice byla před dvorem postavena roku 1806. U zvonice byl vztyčen železný kříž. Rok, kdy tak bylo učiněno, není na desce vyznačen. Černý kříž je usazen na mramorovém podstavci, kontrastně k němu působí zlaté tělo ukřižovaného Ježíše Krista.

Ve východní části obce se nachází zaniklá středověká vesnice Hamlíkov. První písemná zmínka pochází až z roku 1353. Ves Hamlíkov se dále jako osedlá uvádí v letech 1385, 1407 a 1437. Poprvé se jako pustá uvádí roku 1493. Mezi léty 1550–1567 byla znovu osídlena, avšak roku 1596 se opět a natrvalo uvádí jako pustá. Podle archeologických nálezů byla ves Hamlíkov založena již v polovině 13. století. Je pravděpodobné, že již tehdy byla jednou ze vsí, které patřily k hradu Holštejnu, jež držel Hartman z Holštejna, kolonizátor části Drahanské vrchoviny, ale je též možné, že patřila k hradu Kuchlovu, který vlastnil neznámý šlechtic či man. Drahanská vrchovina byla ve 13. století částečně kolonizována osadníky z Dolních Rakous, kde měli styky páni z Holštejna, a ze Saska, odkud pocházel olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Podle německého historika Wolfganga Wanna je možné, že ves Hamlíkov je onou tajemnou vsí, kam roku 1284 odvedl krysař z Hameln mladé lidi. Mělo se ve skutečnosti jednat o lokátora, který přiváděl nové osadníky do neosídlených oblastí Moravy, a ti tam zakládali nové osady. Jméno Hamlíkov je počeštělá podoba německého jména Hämlingen, což znamená „Hamelnští“. Tuto hypotézu podpírá např. i tím, že německé město Hameln leží v Sasku poblíž Schauenburku, odkud pocházel olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, který byl významným činovníkem velké kolonizace na Moravě.

Častým cílem výletů a vycházek je studánka U Habrového stání. Studánka se nachází na okraji lesa, asi 500 m severovýchodně od středu obce, 50 m východně od bývalého kamenolomu. Nad studánkou jsou vysazeny 2 lípy a několik smírčích kamenů. Studánka byla obnovena profesorem Ervínem Černým-Křetínským, jehož jméno je s Drahanskou vrchovinou úzce spjato.

Turisty určitě zaujmou i bunkry vybudované za 2. světové války v oblasti, která byla vyklizena Němci za účelem rozšíření původní vojenské střelnice z roku 1935. Dnes jsou zčásti zpřístupněny objekty, které sloužily jako strojovny na tahání cvičných cílů nebo jako pozorovatelny. Velký bunkr a jeden malý bunkr (téměř zasypaný) leží při cykloturistické stezce 5080 v úseku od Podomí směrem na Rakovecké údolí a Jedovnice. Ostatní bunkry leží v polním terénu a jsou nejlépe přístupné chůzí od uvedené cykloturistické trasy nebo od silnice Podomí – Ruprechtov.

Turistické trasy

Obcí prochází značená trasa lokální cyklostezky 5080 a vydat se po ní můžeme do oblasti Moravského krasu. Pod obcí v údolí Malé Hané prochází dálková červená pěší trasa Boskovice-Vyškov.


Kontakty

Obecní úřad Podomí
Podomí 89
683 04 Drnovice
Telefon: 517 385 445
E-mail: starosta@podomi.cz
Oficiální web: www.podomi.cz